Batshelor in Biomeditsal Engineering

Opšte

Opis programa

ÐиомедиÑинÑки инжеÑеÑинг

ÐнжеÑеÑи пÑоналазе ÑÑеÑеÑе за одÑеÑени пÑоблем или иÑпÑÑаваÑÑ Ð·Ð°ÑÑÑеве о опипÑивом пÑÐ¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ñ (маÑинеÑиÑи, опÑеми, ÑиÑÑÐµÐ¼Ñ Ð¸Ð»Ð¸ пÑоÑеÑÑ). ÐнжеÑÐµÑ Ð´Ð¸Ð·Ð°ÑниÑа, гÑади, поÑлÑÑе, иÑпиÑÑÑе пÑоизвод и понаÑаÑе под ÑазлиÑиÑим ÑÑловима Ñада како би га побоÑÑао и Ñазвио. ÐÑоблеми коÑима ÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑебне ÑеÑеÑа и дÑÑге компликаÑиÑе омогÑÑаваÑÑ Ð¸Ð½Ð¶ÐµÑеÑима да пÑоÑиÑе и пÑодÑбе ÑвоÑе знаÑе на ÑеÑенÑ. У овом пÑоÑеÑÑ Ñе поÑавÑÑÑÑ Ð½Ð¾Ð²Ðµ инжеÑеÑÑке диÑÑиплине. ÐиомедиÑинÑко инжеÑеÑÑÑво Ñе Ñедан од Ð¾Ð²Ð¸Ñ ÑазвоÑÐ½Ð¸Ñ Ð¸ ÑаÑÑÑÑÐ¸Ñ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½ÑÑма Ñ ââпоÑледÑÐ¸Ñ Ð¿ÐµÐ´ÐµÑÐµÑ Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°.

ÐиомедиÑинÑко инжеÑеÑÑÑво ÑеÑÑо Ñе бави облаÑÑима биолоÑÐºÐ¸Ñ ÑиÑÑема, поÑебно оÑганизованим виÑоким нивоом Ñ Ñложеном ÑиÑÑемÑ, компоненÑама ÑÑÑÑкÑÑÑе ÑÑдÑког Ñела, ÑазÑмеÑÑ Ð¸Ð½ÑеÑакÑиÑе и ÑÑнкÑионално оÑÑеÑеÑе како би иденÑиÑиковали и ÑеÑили неопÑодне поÑÑебне алаÑе, опÑÐµÐ¼Ñ Ð¸ ÑÐ°Ð·Ð²Ð¾Ñ ÑиÑÑема.

ÐÑимеÑи пиÑаÑа коÑа Ñе одноÑе на биомедиÑинÑки инжеÑеÑинг:

 • ÐлекÑÑонÑки ÑÑеÑаÑи као ÑÑо ÑÑ ÐÐРи ÐРРÑе коÑиÑÑе Ñ Ð´Ð¸ÑагноÑÑиÑке ÑвÑÑе, дизаÑниÑаÑе и пÑоизводÑа ÑледеÑÐ¸Ñ ÑÑеÑаÑа као ÑÑо ÑÑ Ð°Ð»Ð°Ñ Ð·Ð° ÑаÑÑеÑи и каÑеÑÐµÑ ÐºÐ¾ÑиÑÑе Ñе за ÑÑеÑман, ÑÑеÑаÑе за диÑализÑ, ÑиÑÑÑÑки ÑобоÑÑки ÑиÑÑеми, ноÑеÑе ÑазлиÑиÑÐ¸Ñ Ð»ÐµÐºÐ¾Ð²Ð°, када Ñе поÑÑебно емиÑоваÑе микÑо-плаÑÑоÑми као ÑÑо ÑÑ Ð²ÐµÑÑаÑки маÑеÑиÑали, ÑлÑÑни апаÑаÑи, инÑÑÑÑменÑи коÑи повеÑаваÑÑ ÑаÑноÑÑ Ð¸ оÑеÑÑивоÑÑ ÑÑнкÑиÑа Ñдова и оÑгана, коÑÑне и ваÑкÑлаÑне пÑоÑезе и ÑÑÑани венÑили.
 • ÐнÑеÑÑеÑÑи ÑÑ Ð´Ð¸Ð·Ð°ÑниÑани, пÑоизведени и ÑпÑемни за ÑпоÑÑÐµÐ±Ñ Ð¿Ñолазом кÑоз опÑÐµÐ¼Ñ Ð·Ð° ÑеÑÑиÑаÑе пеÑÑоÑманÑи, ÑиÑÑеме и пÑоÑеÑе Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑима коÑиÑÑеÑа виÑÐ¾ÐºÐ¸Ñ Ð¿ÐµÑÑоÑманÑи поÑÑÐµÐ±Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð° ÑÐ°Ð·Ð²Ð¾Ñ ÑÑдÑког ÑаÑÑнаÑа;
 • У ÑиÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑаÑа квалиÑеÑа и еÑикаÑноÑÑи здÑавÑÑÐ²ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑлÑга ÑÑпоÑÑавÑени ÑÑ ÑазлиÑиÑи пÑоÑеÑи, ÑпÑавÑаÑе и ÑÐ°Ð·Ð²Ð¾Ñ Ð¾ÑганизаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð°;

ÐиомедиÑинÑки ÑÑеÑаÑи и ÑеÑÑови пеÑÑоÑманÑи ÑиÑÑема Ñе ÑпÑоводе за кÑеиÑаÑе ÑазлиÑиÑÐ¸Ñ Ð²Ð¸ÑÑÑÐµÐ»Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°ÑÑоÑми, меÑаниÑÐºÐ¸Ñ Ð¸ биолоÑÐºÐ¸Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð°, дизаÑна, пÑоизводÑе и ÑеÑÑиÑаÑа.

ÐдеÑеÑе за биомедиÑинÑко инжеÑеÑÑÑво Bahcesehir University ÐаÑÑеÑеÑÐ¸Ñ Ð¾Ñновано Ñе да обÑÑава инжеÑеÑе и обÑазÑÑе Ð¸Ñ Ð¾ пÑоизводÑи и коÑиÑÑеÑÑ ÑеоÑиÑÑÐºÐ¸Ñ Ð¸ пÑакÑиÑÐ½Ð¸Ñ Ð²ÐµÑÑина као иÑÑÑаживаÑа и пÑоÑеÑионалаÑа Ñа оÑеÑаÑем одговоÑноÑÑи. ÐдеÑеÑе Ñе ÑокÑÑиÑа на наÑкÑ, ÑÑдÑÐºÑ Ð°Ð½Ð°ÑомиÑÑ Ð¸ ÑизиологиÑÑ, оÑÐ½Ð¾Ð²Ð½Ñ Ð¸ пÑимеÑÐµÐ½Ñ Ð¼Ð°ÑемаÑикÑ, меÑоде моделиÑаÑа и анализе ÑиÑÑема, маÑеÑиÑале, елекÑÑоникÑ, конÑÑÐ¾Ð»Ñ Ð¸ ÑаÑÑнаÑÑке пÑоблеме оÑÐ½Ð¾Ð²Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð½Ð°Ñа о дизаÑÐ½Ñ Ð¼ÐµÐ´Ð¸ÑинÑÐºÐ¸Ñ Ð¿Ñоизвода и опÑеме.

ÐоÑед дÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð¸Ð½Ð¶ÐµÑеÑÑÐºÐ¸Ñ Ð¾Ð´ÑеÑеÑа, ÐдÑел за генеÑÐ¸ÐºÑ Ð¸ биоинÑоÑмаÑÐ¸ÐºÑ Ð¸ ÐедиÑинÑки ÑакÑлÑÐµÑ Ð¸Ð¼Ð°ÑÑ Ð¿ÑогÑаме коÑи Ñе изводе Ñ ÑÐºÐ»Ð°Ð´Ñ Ñа пÑогÑамом обÑке. ÐÑогÑам Ñе ÑокÑÑиÑа на инÑеÑеÑе и ÑпоÑобноÑÑи ÑÑеника, пеÑиод ÑиÑовог ÑÑÑдиÑаÑа, ÑÑÑÑÑноÑÑ Ð¸ ÑлекÑибилноÑÑ Ð·Ð° поÑÑдипломÑко Ñадно окÑÑжеÑе коÑе ÑÑениÑи Ñами Ð¼Ð¾Ð³Ñ Ð¾Ð´ÑедиÑи. СÑÑденÑи коÑи ÑÑпÑеÑно завÑÑе пÑогÑам диÑекÑно ÑÑ Ð¸Ð·Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸ Ñадном виÑекÑ.

ÐолниÑе и дÑÑге здÑавÑÑвене ÑÑÑанове:

 • Ðа ÑнивеÑзиÑеÑима
 • ÐедиÑинÑки иÑÑÑаживаÑки ÑенÑÑи
 • ÐедиÑинÑки ÑÑеÑаÑи и опÑема коÑа пÑоизводи, пÑодаÑе и пÑÑжа Ð½Ð°ÐºÐ½Ð°Ð´Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÑÑÐºÑ Ð¾ÑганизаÑиÑама
 • У ÑаÑмаÑеÑÑÑÐºÐ¾Ñ Ð¸Ð½Ð´ÑÑÑÑиÑи
 • ÐÑÑÐ¶Ð°Ð»Ð°Ñ Ð·Ð´ÑавÑÑÐ²ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑлÑга Ñ ÑединиÑи за обÑÐ°Ð´Ñ Ð¸Ð½ÑоÑмаÑиÑа

СÑÑденÑи Ð¼Ð¾Ð³Ñ ÑадиÑи као да желе Ñ Ð±Ð¸Ð¾Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ñини, биомаÑеÑиÑали, биомеÑаниÑи, биоинÑоÑмаÑиÑи, медиÑинÑÐºÐ¾Ñ ÑизиÑи и генеÑиÑком инжеÑеÑÑÑвÑ. СÑÑденÑи Ñе биÑи Ñ Ð¼Ð¾Ð³ÑÑноÑÑи да наÑÑаве поÑÑдипломÑке ÑÑÑдиÑе Ñ ÑÑодним облаÑÑима као ÑÑо ÑÑ Ñкивно инжеÑеÑÑÑво. СÑÑденÑи Ñе ÑакоÑе имаÑи пÑÐ¸Ð»Ð¸ÐºÑ Ð´Ð° поÑаÑаÑÑ ÑнивеÑзиÑеÑе Ñ Ð¸Ð½Ð¾ÑÑÑанÑÑÐ²Ñ ÐºÐ¾Ñи имаÑÑ Ð·Ð°ÑедниÑки пÑогÑам Ñа наÑим ÑнивеÑзиÑеÑом.

ÐиÑагÑам ÑÑÑÑкÑÑÑе кÑÑÑа Ñа кÑедиÑима

 • ТР ознаÑени кÑÑÑеви Ñе изводе на ÑÑÑÑком ÑезикÑ.
 • ÐРознаÑени кÑÑÑеви Ñе подÑÑаваÑÑ Ð½Ð° енглеÑком ÑезикÑ.
 • ТР-ÐÐ Ñе ознаÑио дио кÑÑÑева на енглеÑком и ÑÑÑÑком ÑезикÑ.

Poslednji put ažurirano Decembar 2019

O školi

The slogan “At the heart of Istanbul” is suitable for a university like Bahcesehir University (BAU). With its main campus on the edge of the Bosphorus in Besiktas each day begins early with rapid mobi ... Pročitajte više

The slogan “At the heart of Istanbul” is suitable for a university like Bahcesehir University (BAU). With its main campus on the edge of the Bosphorus in Besiktas each day begins early with rapid mobility and continues throughout the day. Moreover, it is possible to encounter an event at almost every part of the university. Pročitajte manje
Istanbul , Turkei Online + 1 Više Manje